دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرحهای در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

1. بررسي تنوع ژنتيکي و پروفايل بياني افلاکس پمپ هاي مقاومت آنتي بيوتيکي در ايزوله هاي باليني چند مقاومتي سودوموناس آئروژينوزا

2. بررسي بيان ژن هاي مقاومت به آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف در باكتري هاي گرم منفي جدا شده از بيماران سوختگي و محيط بيمارستان و تعيين گروه هاي كلون آنها

3. شناسايي ژنهاي بيماريزا(ace,cyl, esp, …) و ژنهاي مقاومت(vanA, vanB )  در ميانانتروکوکوس هاي جداشده از نمونه هاي بدست آمده از بخشهاي مختلف بيمارستان و تعيين قرابت ژنتيکي ميان آنها به روش PFGE

4 بررسی پروفایل ژنتیکی و بیان افلوکس پمپ ها درShigellaspp. و ژنوتایپینگ جدایه ها با استفاده از تکنیکMLST

5. بررسي سطح سرمیTNF-α,βدر بیماران مبتلا به لیشمانیوز

6. بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي و توانايي توليد بيوفيلم و در جدايه هاي انتروكوكوس بدست آمده از بيماران سوختگي

7. بررسی اثر پلی مورفیسم ژنNRAMP1 انسانی در حساسیت افراد به ابتلا به عفونت های لیشمانیوز جلدي

8. تفاوت مقاومت آنتي بيوتيکي بين سويه هاي باليني سودوموناس آئروژينوزاي موکوئيدی و غيرموکوئيدی

9. بررسی توزیع و تنوع کاستهای ژنی مقاومت در اینتگرونهای کلاس 1 در میان سویه هایCampylobacterspp. جدا شده از مواد غذایی و بيماران و نیز بررسی تنوع ژنتیکی سویه ها با استفاده از تکنیک  Pulsed-Field Gel Electrophoresis

10. تشخيص مولکولي هليکوباکتر پيلوري در بيماران مبتلا به سوء هاضمه و تشخيص جهش دخيل در مقاومت به کلاريترومايسين با استفاده از PCRو تکنيک RFLP

 


دفعات مشاهده: 1755 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر