دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های پایان یافته مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | 
طرح های پایان یافته مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی تا سال 1392
 
ردیف عنوان طرح
1 بررسی تنوع ژنتیکی و پروفایل بیانی افلاکس پمپ های مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بالینی چند مقاومتی سودوموناس آئروژینوزا
2 بررسی بیان ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک های وسیع الطیف در باکتری های گرم منفی جدا شده از بیماران سوختگی و محیط بیمارستان و تعیین گروه های کلون آنها
4 بررسی پروفایل ژنتیکی و بیان افلوکس پمپ ها در Shigella spp. و ژنوتایپینگ جدایه ها با استفاده از تکنیک MLST
5 بررسی سطح سرمی TNF-α,β در بیماران مبتلا به لیشمانیوز
6 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تولید بیوفیلم و در جدایه های انتروکوکوس بدست آمده از بیماران سوختگی
7  بررسی اثر پلی مورفیسم ژن NRAMP1 انسانی در حساسیت افراد به ابتلا به عفونت های لیشمانیوز جلدی
8 تفاوت مقاومت آنتی بیوتیکی بین سویه های بالینی سودوموناس آئروجینوزای موکوئیدی و غیرموکوئیدی
9 بررسی توزیع و تنوع کاستهای ژنی مقاومت در اینتگرونهای کلاس 1 در میان سویه هایCampylobacter spp.  جدا شده از مواد غذایی و بیماران و نیز بررسی تنوع ژنتیکی سویه ها با استفاده از تکنیک Pulsed-Field Gel Electrophoresis
10 تشخیص مولکولی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سوء هاضمه و تشخیص جهش دخیل در مقاومت به کلاریترومایسین با  استفاده از PCR و تکنیک RFLP
11 شناسایی ژنهای بیماریزا (ace ,cyl, esp و...) و ژنهای مقاومت (van A, van B ) در میان انتروکوکوسهای جداشده از نمونه های بدست آمده از بخشهای مختلف بیمارستان و تعیین قرابت ژنتیکی میان آنها به روش PFGE
 

طرح های پایان یافته مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی از سال 1393 تا سال 1397
 
تاریخ اتمام تاریخ شروع مجری عنوان طرح ردیف
1397 1393 خانم دکتر سارا مینائیان بررسی اثر سینرژیستیک سویه های مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس و نانوکیتوزان بر باکتری های مقاوم به چند دارو جداسازی شده از زخم سوختگی 1
1397 1394 خانم دکتر مهین جمشیدی تولید پروتئین زیرواحدS1 توکسین سیاه سرفه بصورت نوترکیب و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل حیوانی 2
1397 1393 آقای دکتر محمد رضا بوجاری تعیین MIC ترکیبات ضد میکروبی ( آنتی بیوتیک ها) به روش E-test بر روی باکتری های جدا شده از نمونه های مینی بال
( Mini Bronchiole Alveolar Lavage) از دستگاه تنفسی تحتانی بیماران مراجعه کننده به مجتمع آموزشی- پژوهشی- درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
3
1397 1394 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی شیوع عفونت بیمارستانی باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بخش های مختلف بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) 4
1397 1394 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی میزان شیوع کلستردیوم دیفیسیل در بیماران مبتلا به اسهال در بیمارستان رسول اکرم (ص) و بیمارستان میلاد با استفاده از تکنیک PCR و بررسی تنوع ژنتیکی سویه ها با استفاده از تکنیک Pulsed-Field Gel Electrophoresis 5
1397 1394 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، رد یابی اینتگرون های کلاس 1 و 2 و ژن‌های مقاومت به تتراسایکلین(A-D) در ایزوله‌های ادراری انتروباکتر کلوآک 6
1397 1394 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی میزان کلونیزاسیون باکتری ها در زیر و کنار ناخن پرسنل بخش های مراقبتهای ویژه، بخش پیوند، اتاق های عمل، بخشهای جراحی، داخلی و مقایسه آن با پرسنل دارای ناخن مصنوعی و لاک زده 7
1397 1394 آقای دکتر علی مجیدپور تولید پروتئین نوترکیب TcpAویبریوکلره در باکتری اشریشیا کولی  و ارزیابی پاسخ های ایمونولوژیک آن به تنهایی ودر ترکیب با پروتئین نوترکیب CTB بعنوان کاندید واکسن علیه بیماری وبا در مدل خرگوش 8
1397 1396 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی ارتباط میان اندیکس های هماتولوژی(RDW-PDW) با عفونت های ادراری 9
1396 1394 آقای دکتر علی مجیدپور استفاده از سیستم Cased-based Reasoning در پیشگویی اثر آنتاگونیستی و سینرژیسمی آنتی بیوتیک های مورد استفاده در آنتی بیوگرام نمونه های عفونت های سوختگی بیماران بیمارستان مطهری 10
1396 1393 آقای دکتر علی مجیدپور تعیین کلونال کمپلکس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ ایزوله های ادراری انتروباکتر کلوآکه 11
1396 1394 خانم دکتر مهین جمشیدی بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی و ژنوتیپ گونه های اسینتوباکتر و سودوموناس با مقاومت وسیع الطیف جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان فیروزگر از مهر تا دی ماه 1394 12
1396 1394 آقای دکتر علی مجیدپور اثرات ضد مایکوباکتریومی نانو کامپوزیت های فلزی بر علیه سویه مایکو باکتریوم توبرکلوزیس H37Rv در شرایط In vitro و پس از فاگوسیتوز شدن توسط سلول های ماکروفاژ در شرایط Ex-vivo 13
1396 1393 خانم دکتر مریم رهام تاثیر (Granulocyte-colony stimulating factor) G-csfبر روند ترمیم زخم در عفونت های مقاوم سوختگی در موش های نر BALB/c 14
1396 1393 خانم دکتر طاهره موسوی مطالعه اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات کلوئیدی حاوی نقره و اکسید روی سنتز شده، علیه سویه بیماری زای H37Rv مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 15
1396 1393 خانم دکتر مهشید طالبی طاهر بررسی ژنتیکی مقاومت های متقاطع ناشی از افلوکس پمپ های عامل مقاومت به فلوروکوئینولون ها در سودوموناس آئروژینوزا 16
1396 1394 آقای دکتر علی مجیدپور استفاده از نظریه بیزین و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل بانک داده مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت زخم سوختگی 17
1396 1393 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی اثرات نانو کامپوزیت های فلزیAg/ZnO ، در برهم کنش با باکتری های بیمارستانی مقاوم به آنتی بیوتیک 18
1396 1393 خانم دکتر طاهره موسوی انتخاب پروبیوتیک مناسب جهت جایگزینی با آنتی بیوتیک ها در زخم های سوختگی ناشی از پاتوژن های مقاوم در مدل حیوانی 19
1396 1393 آقای دکتر علی مجیدپور بررسی و مقایسه اثر القایی و مهاری آنتی بیوتیک های ترکیبی در تولید بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلو کوک اپیدرمیدیس 20
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر